سلاح هایی که درآتش سوختند/ عکس

سلاح هایی که درآتش سوختند/ عکس
شفاف
جهان نیوز - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

خلع سلاح ملی، یک روزقبل ازمبارزات انتخاباتی دربرزیل .این سلاح ها که درآتش سوخته شده، در قسمت بار یک کامیون دیده می شود

منابع خبر
سلاح هایی که درآتش سوختند/ عکس شفاف - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
سلاح هایی که درآتش سوختند/ عکس جهان نیوز - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰