موسوی‌گرمارودی به معنای واقعی درویش است/ از اشعار وی نمی‌توان براحتی رد شد

در دنیای کنونی نمی‌توان از عشق سخن گفت اما کالایی شدن روابط انسانی و سلطه‌ی «داشتن» بر «بودن» را فراموش کرد، نمی توان از طبیعت سخن گفت اما از نیروهای مادی نابودکننده محیط زیست و منافعی که طبقاتی خاص می‌برند چیزی نگفت، و نمی‌توان از زندگی گفت، اما به کیفیت آن و نظم اجتماعی که آن را برایمان معنا می‌کند سخن به میان نیاورد
اخبار روز
خبرگزاری فارس -

خسرو احتشامی گفت: باید در محضر گرمارودی بود وقتی که در محضرشان باشید بیشتر ایشان را درک می کنید. ایشان ویژگی های والای انسانی را دارد. می توانم بگویم به معنای واقعی یک درویش است

منابع خبر