گسترش حلقه مدیریتی زنان در استان مرکزی با جدیت دنبال می شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: استفاده از شایستگی زنان در عرصه های مختلف اولویت برنامه های مدیریت ارشد استان است و گسترش حلقه مدیریتی زنان و واگذاری پست های کلیدی به بانوان فرهیخته و توانمند با جدیت دنبال می شود

منابع خبر
گسترش حلقه مدیریتی زنان در استان مرکزی با جدیت دنبال می شود خبرگزاری جمهوری اسلامی -