شوک بزرگ؛ مجری برنامه ۹۰ عوض شد!

فردا -

مجری جوان صداوسیما جای عادل فردوسی پور در برنامه را گرفت

منابع خبر
شوک بزرگ؛ مجری برنامه ۹۰ عوض شد! فردا -