اجرای طرح ساماندهی کارگران فصلی در سمنان

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
اجرای طرح ساماندهی کارگران فصلی در سمنان باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸