اختلاف قرائات و نقش آن در تفسیر از دیدگاه علامه طباطبائی

خبرگزاری فارس -

در باور علامه به لحاظ ارزش و اعتبار تفاوت اساسی بین قرائت متداول و دیگر قرائت‌ها به خصوص قرائت قراء عشره بلکه اربعه‌عشر وجود ندارد، و هریک از قرائت‌ها می‌تواند به‌عنوان متن قرآن، تفسیر شود، هرچند عملاً تفسیر خود را به قرائت رایج پی‌ریزی نموده است

منابع خبر
اختلاف قرائات و نقش آن در تفسیر از دیدگاه علامه طباطبائی خبرگزاری فارس -
عدالت از دیدگاه علامه طباطبایی تابناک -