تصویر: رضارحیم مشایی و علیرضا احمدی نژاد

تصویر: رضارحیم مشایی و علیرضا احمدی نژاد

عصر ایران
عصر ایران -

رضا رحیم مشایی، فرزند اسفندیار رحیم مشایی و علیرضا احمدی نژاد، فرزند محمود احمدی نژاد   منبع: پارسینه

منابع خبر
تصویر: رضارحیم مشایی و علیرضا احمدی نژاد عصر ایران -
عکس: رضارحیم مشایی و علیرضا احمدی نژاد الف -