آخرین وضعیت پرونده پدیده و میزان

تابناک - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

دادستان عمومی و انقلاب مشهد ضمن تشریح آخرین وضعیت پدیده و میزان گفت: در موضوع پدیده به هیچ عنوان مردم مقصر نیستند، دولت نیز مطالباتی از پدیده شاندیز دارد اما حق اولویت پرداخت با مردم است و پدیده باید اول بدهی مردم را بدهد

منابع خبر
آخرین وضعیت پدیده و میزان جهان نیوز - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
آخرین وضعیت پرونده پدیده و میزان تابناک - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
آخرین وضعیت پدیده و میزان فردا - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
آخرین وضعیت پرونده پدیده و میزان فرارو - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
آخرین وضعیت پدیده و میزان آفتاب - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴