سرمایه انسانی و تحقق رویکرد جامعه‌محوری پلیس

سرمایه انسانی و تحقق رویکرد جامعه‌محوری پلیس
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۹ تیر ۱۳۹۶

سرمایه انسانی و تحقق رویکرد جامعه‌محوری پلیس

هدف این پژوهش شناسایی رابطه ویژگی‌های کارکنان سازمان با تحقق رویکرد جامعه‌محوری پلیس است.

چکیده مقاله:
زمینه و هدف: رویکرد جامعه‌محور در سازمان‌ها، چنانچه مبتنی بر برنامه علمی نظام‌مند باشد، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، افزایش اثربخشی و ترغیب ذی‌نفعان در حمایت از اجرای برنامه‌ها را به‌دنبال داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی رابطه ویژگی‌های کارکنان سازمان با تحقق رویکرد جامعه‌محوری پلیس است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر ماهیت تبیینی- توصیفی و ازنظر نوع داده، کمی-کیفی (ترکیبی) است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی، نخبگان حوزه اجتماعی پلیس، مسئولان و اعضای حال و گذشته شورای امنیت کشور و اساتید دانشگاه بود. نمونه‌گیری در این بخش به‌صورت هدف‌مند و به‌صورت طبقه‌بندی اجرا و تعداد آن براساس اشباع نظری شانزده نفر تعیین شد.

"هدف این پژوهش شناسایی رابطه ویژگی‌های کارکنان سازمان با تحقق رویکرد جامعه‌محوری پلیس است"جامعه آماری بخش کمی پژوهش، شامل مدیران ارشد نیروی انتظامی به تعداد ۱۸۰ نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران ۸۷ نفر محاسبه شد و نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای محاسبه شد. اعتبار ابزار به‌وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن ۰/۸۱ و روایی آن توسط روایی صوری تأیید شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های آماری موسوم به همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مؤلفه‌های ویژگی‌های انسانی شامل: ویژگی‌های‌ اخلاقی، مهارت‌های حرفه‌ای، سلامت روان و دانش کارکنان با تحقق رویکرد جامعه‌محوری رابطه معنی‌دار مثبت به میزان 86% وجود دارد.

در این میان ویژگی اخلاقی ازنظر پاسخ‌دهندگان با 88% در صدر قرار دارد. نتایج: تقویت مفاهیمی مانند اخلاق، مهارت، سلامت روان و دانش که در این پژوهش به‌عنوان مؤلفه‌های ویژگی‌های انسانی برشمرده شد، می‌تواند به تحقق رویکرد جامعه‌محور کمک کند.

کلیدواژگان:  سرمایه انسانی، اخلاق، مهارت، سلامت روان، دانش، رویکرد جامعه‌محور، پلیس

نویسندگان:

عبدالرحمن میرزاخانی ,اسماعیل احمدی‌مقدم ,رضا محمدی‌نیا ,نوذر امین‌صارمی

فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی - شماره 19,دوره دوزادهم(شماره یک) بهار ۱۳۹۶

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر