معوقات مزدی کارگران کشتارگاه ایلام

هرانا - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

خبرگزاری هرانا -کارگران شاغل در کشتارگاه ایلام، از معوقات مزدی خود خبر دادند و گفتند که با تغییر مدیریت کشتارگاه ایلام، ما کارگران برای دریافت معوقات مزدی خود . . .

نوشته معوقات مزدی کارگران کشتارگاه ایلام اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر
معوقات مزدی کارگران کشتارگاه ایلام هرانا - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸