دادن فرزند نامشروع فوتبالیست به زن و مرد بدون بچه!

سرنوشت فرزند نامشروع یک فوتبالیست و دانش‌آموز
فوتبالی‌ترین
تابناک -

قضات دادگاه او را به اتهام رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ضربه تازیانه و دو سال تبعید محکوم کردند و کودک حاصل از این ارتباط هم با نظر دادگاه دراختیار پدرخوانده و مادرخوانده قرار گرفت

منابع خبر
دادن فرزند نامشروع فوتبالیست به زن و مرد بدون بچه! تابناک -
سرنوشت فرزند نامشروع یک فوتبالیست و دانش‌آموز فوتبالی‌ترین -