بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان: آری یا نه؟

رادیو زمانه -

توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان گفته است تقاضای برخی از پناهجویان افغانستانی که خودشان را از مناطق نسبتا امن این کشور به آلمان رسانده‌‌اند، غیرقابل قبول است.

منابع خبر
بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان: آری یا نه؟ رادیو زمانه -
نرمش ممکن است یا نه؟ روز -