طالبان مسئولیت انفجارهای کابل را برعهده گرفت

جهان نیوز -

گروه طالبان مسئولیت انفجارهای امروز کابل را برعهده گرفت

منابع خبر
طالبان مسئولیت انفجارهای کابل را برعهده گرفت جهان نیوز -