تاثیر زمان غذاخوردن در کاهش وزن!

18:59 - تاثیر زمان غذاخوردن در کاهش وزن
خبر خونه
جهان نیوز - ۱۱ بهمن ۱۳۹۱

افرادی که زودتر غذا خوردند به طور متوسط ۹ کیلوگرم وزن کم کردند، یعنی ۲ کیلوگرم بیشتر از افرادی که دیرتر غذا خوردند.

منابع خبر
تاثیر زمان غذاخوردن در کاهش وزن! جهان نیوز - ۱۱ بهمن ۱۳۹۱