بازیگر اهانت کننده به ساحت امام حسین (ع) بازداشت شد

فردا - ۵ روز قبل

قرار بازداشت بازیگر اهانت کننده به ساحت امام حسین (ع) صادر شد

منابع خبر