نمونه برداری از آب قنات کن به منظور حفظ حیات درختان

خبرگزاری میزان -

رفع آلودگی نفتی قنات کن در محله شهران شمالی منطقه ۵ در حال پی گیری است

منابع خبر
نمونه برداری از آب قنات کن به منظور حفظ حیات درختان خبرگزاری میزان -