مراحل اجرایی گسترش عفاف و حجاب به دانشگاهها ابلاغ شد

مراحل اجرایی گسترش عفاف و حجاب به دانشگاهها ابلاغ شد
خبرنامه امیرکبیر
میزان پرس -

خواجه سروی قائم مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم از ابلاغ مصوبات و مراحل اجرایی راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب به دانشگاهها خبر داد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر غلامرضا خواجه سروی گفته است که کمیته تخصصی در مورد حجاب و مسائل اخلاقی توسط وزارت علوم تشکیل شده که این کمیته وضعیت فعلی حجاب در دانشگاهها را مورد بررسی و آسیبشناسی قرار داده است. به گفته معاون فرهنگی وزارت علوم وزارت علوم به طراحی مدل های مختلف پوشش توسط جهاد دانشگاهی و ارائه نمایشگاه در سطح دانشگاهها اقدام کرده است. وی همچنین بر آنچه که «اسلامی شدن دانشگاه ها» خوانده، تأکید کرده است. معاون وزیر جدید علو همچنین از  بازنگری در آئین نامه انضباطی «پوشش دانشگاهی» خبر داده است. این گفته پس از آن بیان شده است که کامران دانشجو وزیر جدید علوم نیز در هفته گذشته گفته بود: «من تنها دغدغه دین را دارم و دانشگاهها نیز باید همین دغدغه را داشته باشند.» گرچه طی ۱ ماه گذشته روند احضار دانشجویان به کمیته انضباطی هم از نظر گستردگی و هم از نظر تعداد دانشجویان احضار شده به دانشگاههای بیشتری در کشور و تعداد دانشجویان بیشتری در مقایسه با گذشته افزایش یافته است، اما به نظر میرسد این سخنان مقدمهای برای اعمال محدودیت بیشتر برای دانشجویان به خصوص برای دانشجویان دختر باشد

منابع خبر
مراحل اجرایی گسترش عفاف و حجاب به دانشگاهها ابلاغ شد میزان پرس -
مراحل اجرایی گسترش عفاف و حجاب به دانشگاهها ابلاغ شد پیک ایران -
مراحل اجرایی گسترش عفاف و حجاب به دانشگاهها ابلاغ شد خبرنامه امیرکبیر -