بهره برداری از مراکز تلفن جدید در پست های نیروگاه گیلان و رشت شمالی

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

رشت – ایرنا- مدیر امور توزیع و مخابرات شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان  از بهره برداری از مراکز تلفن جدید در پست های نیروگاه گیلان و رشت شمالی  خبر داد

منابع خبر
بهره برداری از مراکز تلفن جدید در پست های نیروگاه گیلان و رشت شمالی خبرگزاری جمهوری اسلامی -