با دریغ و درد بسیار با خبر شدیم عیدی نعمتی شاعر تبعیدی ی زیبا اندیش و آزادی خواه جهان ما را واگذاشت.

با دریغ و درد بسیار با خبر شدیم عیدی نعمتی شاعر تبعیدی ی زیبا اندیش و آزادی خواه جهان ما را واگذاشت.
اخبار روز
اخبار روز - ۱۸ خرداد ۱۳۹۸


 
 عیدی نعمتی، شاعرِ تبعیدی ی آزاداندیش و عدالت جو، رزمنده ی ثابت قدمِ راهِ آزادی و بهروزی ی مردم درگذشته است. فقدان عیدی نعمتی، درد و رنج بزرگی است برای همه ی دوستداران زیبایی و شعر و سرفرازی ی انسان.
بی تردید آرزوهای بزرگ او در دل همه ی دوستداران خوبی و زیبایی، و در جان همه ی آنانی که او را می شناختند باقی خواهد ماند. مهر و یاد او در دل و جان همه ی آشنایان و دوستدارانش خواهد ماند، این گونه که خود سروده است:

ما
بر می گردیم.
یادمان رفته
گلدان ها را آب بدهیم.

اخبار روز اندوه بزرگ درگذشت عیدی نعمتی را به خانواده اش، به همه ی یاران و دوستدارانش، به همه مبارزان راه سعادت زحمتکشان، به همه ی دوستداران زیبایی و شکوه و سرفرازی ی انسان و به همه ی نویسندگان و شاعرانِ ستایشگر آزادی و عدالت و زیبایی تسلیت گفته و خود را در اندوه آنان شریک می داند.

* * *

دست دراز می کنم
از دلِ این شب
ستاره ای بر می دارم
پرتاب می کنم
تا ژرفای اقیانوسی که نمی دانم نامش چیست.
فردا
در ساحل زندگی
کودکی ستاره ای خواهد یافت
با شادی کودکانه
آن را به خانه ای خواهد برد
که در کوچه های آن
سرود زندگی به زبانی دیگر
ترانه نسلی می شود
که شب ها
چشم به آسمانِ زندگی
پی جوی ستاره ی خود هستند.

عیدی نعمتی

* * *

سرخ می زند
از رد شلاق
تن کارگران
در سرزمین چاه های نفت
میدان های گاز
قاضی
عمامه را می چرخاند
قاه قاه می زند .
از رد شلاق
گر گرفته تن
عرق اش خشک نشده
این مزد کارگراست
در حکومت سرمایه دین مدار
این خون
نبض زندگی ست که می زند
کیفر خواست علیه بیداد
فریاد ها مگر شکسته در گلو
که کسی دم نمی زند
قاضی
قاه قاه می زند .
آه ...
تا از خود در آید وُ
برای خود شود
تا گُرده بتکاند از زیر بار رنج
این نهنگ
به خروشد بر دریای آسفالت
تا اسپارتاکوس دو باره نیزه اش را پرتاب کند
شلاق
خطی از آتش می کشد !

عیدی نعمتی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: