بایستی متناسب با ظرفیت و استعداد هر سرزمین در آن سرمایه گذاری کرد

تابناک -
منابع خبر