بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخ ۱۷ مهر ۹۸ + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر
بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخ ۱۷ مهر ۹۸ + فیلم باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸