ناجا: روزانه ۱۱ هزار نفر غیبت خدمت خود را می‌خرند

ناجا: روزانه ۱۱ هزار نفر غيبت خدمت خود را می‌خرند
گویا
عصر ایران -

وی افزود: مدارک ثبت نام شدگان مورد بررسی و با اطلاعات موجود مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع راستی آزمایی مدارک با توجه به دستورالعمل های موجود پیش بینی و در حال انجام است

منابع خبر
روزانه ۱۱هزارنفر غیبت خدمت خودرا می‌خرند تابناک -
ناجا: روزانه ۱۱ هزار نفر غیبت خدمت خود را می‌خرند عصر ایران -
ناجا: روزانه ۱۱ هزار نفر غیبت خدمت خود را می‌خرند گویا -