فردا دوباره خواهید دید کامشب این آسمانِ شب زده چیزی نداشته ست با آن همه ستاره کآن سوی بامداد نیز بپاید:

فردا دوباره خواهید دید کامشب این آسمانِ شب زده چیزی نداشته ست با آن همه ستاره کآن سوی بامداد نیز بپاید:
اخبار روز
اخبار روز -

 
 
فردا دوباره خواهید دید
کامشب
این آسمانِ شب زده چیزی نداشته ست
با آن همه ستاره
کآن سوی بامداد نیز بپاید:
تا پی برید
که بودن اش از خود
  در خود
  چندان سنگین بوده ست
که سیلِ آبشاری ی سیمابِ نور نیز نتوانسته است
آن را
از جای خود برُباید

فردا شب،
خواهید دید باز
 که فردا نیز
تنها به چشم های شما می نموده کآن همه رنگین است:
ورنه،همین که خورشید
فیتیله ی چراغ اش را پایین کشید،
چونین نمی نمود که،
  انگار،
نقّاشِ تنگ حوصله ی تاریکی
بر هر چه های روی زمین تان قیر پاشید:
زآن پیشتر که ناهید
یا ماه
یک دم بر افشاند خرمنِ طلایی ی گیسوی اش را
تا باز از او
فروغمایه بگیرد هر ستاره ی دیگر سوسوی اش را.

با این همه،
شگفتا!
کاین چرخه ی شبانروزی،
هر چند
جُز بازی ای همیشه مکرّر نیست،
چون چرخه های دیگر،
هرگز، برای چشم های نظر باز، خستگی آور نیست!
یا
شاید هست:
 من چه می دانم؟
درشیوه های دیدن،
چشمِ مرا که آگاهی
از چشم های دیگر نیست.

امّا مگر نه،
هر جا که چرخه ای در کار است،
آنجا ملال هم هست؟
شادا، ولی،
  که، تا پرنده ی جان مان از آن بگریزد،
بر شانه هاش
بالِ خیال هم هست.

هشتم خرداد۱۳۹۶،
بیدرکجای لندن

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر