محجوب ضربه فنی و حذف شد

ورزش ۳ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

جودوکار وزت  ۱۰۰ کیلوگرم ایران در اولین بازی خود ضربه فنی و حذف شد

منابع خبر
محجوب ضربه فنی و حذف شد ورزش ۳ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۵