چرا روز به روز به تعداد مفقودین اضافه می شود؟

تفاوت آماری چند صد نفری زائران مفقودی حادثه منا از زبان مسئولان/ چرا روز به روز به تعداد مفقودین اضافه می شود؟

فردا
باشگاه خبرنگاران -
منابع خبر
چرا روز به روز به تعداد مفقودین اضافه می شود؟ باشگاه خبرنگاران -