عکس/ ملکه جهان خانم، همسر شاه قاجار

عکس/ ملکه جهان خانم، همسر شاه قاجار

فردا
جهان نیوز - ۲۸ شهریور ۱۳۹۱منابع خبر
ملکه جهان خانم، همسر شاه قاجار (عکس) عصر ایران - ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
ملکه جهان خانم، همسر شاه قاجار + تصاویر فرهیختگان - ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
عکس/ ملکه جهان خانم، همسر شاه قاجار جهان نیوز - ۲۸ شهریور ۱۳۹۱