عکس: میدان انقلاب در سال ۱۳۴۲

عکس: میدان انقلاب در سال 1342

فردا
آفتاب - ۳۰ تیر ۱۳۹۴

در تصویر زیر میدان انقلاب را در ۵۲ سال پیش را مشاهده می کنید.

منابع خبر
میدان انقلاب در سال ۱۳۴۲ جهان نیوز - ۳۰ تیر ۱۳۹۴
عکس: میدان انقلاب در سال ۱۳۴۲ آفتاب - ۳۰ تیر ۱۳۹۴