مرتضوی: رئیس دادگاه کهریزک صلاحیت ندارد

مرتضوی: دادگاه کهریزک صلاحیت ندارد
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

سعید مرتضوی که زمانی "مدیر نمونه" قوه قضائیه اعلام شده بود، پس از جلسه دوم رسیدگی به پرونده کهریزک، با اعتماد به نفس به خبرنگاران گفت: "رئیس دادگاه صلاحیت ندارد". گفته می‌شود هنوز محافل قدرتمند امنیتی از او دفاع می‌کنند

منابع خبر
مرتضوی: رئیس دادگاه کهریزک صلاحیت ندارد صدای آلمان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
مرتضوی: دادگاه کهریزک صلاحیت ندارد بی بی سی فارسی - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱