اصول طراحی موثر در ارتقای خلاقیت دانش آموزان در فضاهای آموزشی

اصول طراحی موثر در ارتقای خلاقیت دانش آموزان در فضاهای آموزشی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

اصول طراحی موثر در ارتقای خلاقیت دانش آموزان در فضاهای آموزشی

بخش اصلی زندگی هر انسانی را یادگیری شامل می شود، یادگیری نیز متأثر از محیط اطراف است که این محیط ها خود از عناصری تشکیل خواهند شد که دارای وی‍‍ژگی ها و کیفیت های گوناگونی بوده و در ارتباط با یکدیگر معنادار می شوند و سبب ارتقا خلاقیت در دانش آموزان می شوند.

چکیده

زمینه : بخش اصلی و مرکزی زندگی هر انسانی را یادگیری شامل می شود، یادگیری نیز متأثر از محیط اطراف است که این محیط ها خود از عناصری تشکیل خواهند شد که دارای وی‍‍ژگی ها و کیفیت های گوناگونی بوده و در ارتباط با یکدیگر معنادار می شوند و سبب ارتقا خلاقیت در دانش آموزان می شوند.
روش : جامعه تحقیق دانش آموزان دختر دبیرستانی لاهیجان است که تعداد آن ها ۲۶۴۱ نفر و حجم نمونه طبق جدول مورگان ۳۳۵ دانش آموز انتخاب شده است.
تجزیه و تحلیل داده ها : تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بسته پاسخ است که از طیف لیکرت در آن استفاده شده و تحلیل داده ها با SPSS است که از تحلیل عوامل و آزمون فرضیه-ها در آن استفاده شده است.
نتیجه گیری : در پایان با تأکید بر عوامل موثر در خلاقیت، اصول طراحی فضاهای آموزشی به شرح زیر ارائه شده است:
۱) استفاده از انعطاف پذیری فرم ها، ۲) فضای نیمه باز، ۳) تغییر پذیری نور و رنگ، ۴) استفاده معمارانه از فضای سبز و ۵) مبلمان تغییر پذیر که معیار تغییر پذیری نور و رنگ با ضریب رگرسیون۰/۸۴ بیشترین سهم تبیین در ایجاد انگیزه که از عوامل موثر در ایجاد خلاقیت است را دارا است.
 

کلیدواژه ها: خلاقیت؛ محیط کالبدی؛ فضای آموزشی؛ عوامل شناختی

نویسندگان:

حمیدرضا عظمتی: دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

رضا پرویزی: مربی گروه معماری، موسسه آموزش عالی دیلمان، لاهیجان، ایران

امیر رضا کریمی آذری: استادیار گروه معماری، دانشگاه گیلان

مریم آقا بیگی کلاکی: دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی دیلمان، لاهیجان، ایران

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - دوره ۶، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر