استاندار البرز: تقویت زیر ساخت های تئاتر در دستور کار استان

سرنوشت قاره سبز در دستان این دو زن
دیپلماسی ایرانی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

کرج - ایرنا - استاندار البرز گفت: در مجموعه استان اهتمام ویژه برای تقویت زیر ساخت های هنر به خصوص تئاتر وجود دارد که در این راه پیگیری هنرمندان انگیزه بیشتری برای تحقق این امر خواهد داشت.

منابع خبر
استاندار البرز: تقویت زیر ساخت های تئاتر در دستور کار استان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
سرنوشت قاره سبز در دستان این دو زن دیپلماسی ایرانی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۵