دریافت نظرات شهروندان در مورد نحوه اختصاص بودجه به مسائل شهری

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ضمن مخالفت با افزایش ۲۰۰ میلیاردی بودجه فرهنگی، خواستار تامین مالی برای مطالبات شهروندان شد

منابع خبر