بخشی از خیابان ولیعصر نشست کرد

صدای آلمان - ۱۹ آبان ۱۳۹۴

بخشی از خیابان ولیعصر تهران به دلیل شکسته شدن لوله آب نشست کرد. این حادثه در تقاطع خیابان بهشتی و ولیعصر رخ داده و موجب مسدود شدن مسیر جنوب به شمال این خیابان شده است. این حادثه تلفاتی در پی نداشته است

منابع خبر
بخشی از خیابان ولیعصر نشست کرد صدای آلمان - ۱۹ آبان ۱۳۹۴
نشست زمین در خیابان ولیعصر تهران ندای سبز آزادی - ۱۹ آبان ۱۳۹۴
نشست زمین در خیابان ولیعصر تابناک - ۱۹ آبان ۱۳۹۴