مهمترین ابزار اختراع در اختیار ایرانیان

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ روز قبل

تهران-ایرنا- مدیر تیم تحقیقات شرکت پژوهشی و دانش بنیان صنعتی آبریزان گفت: محققان این شرکت به راحتی توانسته اند یکی از نیازهای مهم صنعت در زمینه خردگی و رسوب برداری را رفع کنند که نشاندهنده توان ما در خصوص بومی‌سازی دانش است به گونه ای کشور ما مهمترین ابزار فناوری و اختراع که نیروی انسانی است را در اختیار دارد

منابع خبر
مهمترین ابزار اختراع در اختیار ایرانیان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ روز قبل