بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از اراضی

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از اراضی باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸