عکس / احمدشاه قاجار در دوران نوزادی

عکس / احمدشاه قاجار در دوران نوزادی
فردا
آفتاب -

نهمین روز اسفند ماه مصادف است با سالمرگ احمد شاه، آخرین شاه سلسله قاجاریه در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی در پاریس

منابع خبر
عکس / احمدشاه قاجار در دوران نوزادی آفتاب -
احمدشاه قاجار در دوران نوزادی (عکس) عصر ایران -
عکس / احمدشاه قاجار در دوران نوزادی فردا -