ساعات روزه‌داری در کشورهای جهان +نقشه

جهان نیوز -

مسلمانان دانمارک باید حدود ۲۱ ساعت روزه دار باشند، اما در آرژانتین این زمان تنها ۹ ساعت و ۳۰ دقیقه است. بر اساس این نوع محاسبه، میانگین مدت روزه داری در ایران هم حدود ۱۶ ساعت اعلام شده است.

منابع خبر
ساعات روزه‌داری در کشورهای جهان +نقشه جهان نیوز -
ساعات روزه‌داری در کشورهای جهان/نقشه فردا -
ساعات روزه‌داری در کشورها + نقشه باشگاه خبرنگاران -
ساعات روزه‌داری در کشورهای جهان (+نقشه) عصر ایران -