آمریکا از ملّت ایران با شکست تحریم، یک سیلی دیگر باید بخورد

خبرگزاری میزان -

اقتصاد ملّی ما می‌تواند تحریم را شکست بدهد و به لطف ‌الهی، به حول و قوّه‌ی ‌الهی تحریم را شکست می‌دهیم و شکست تحریم، شکست آمریکا است و آمریکا از ملّت ایران با شکست تحریم، یک سیلی دیگر باید بخورد

منابع خبر
آمریکا از ملّت ایران با شکست تحریم، یک سیلی دیگر باید بخورد خبرگزاری میزان -