روستای تاریخی ماسوله در زمستان

روستای تاریخی ماسوله

فردا
جهان نیوز - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

منابع خبر
روستای تاریخی ماسوله فردا - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
روستای تاریخی ماسوله در زمستان جهان نیوز - ۲۰ اسفند ۱۳۹۱