سنندج/ نمایشگاه بهاره

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷منابع خبر
سنندج/ نمایشگاه بهاره خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷