عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها، پنجشنبه ۲۹ فروردین، ۱۸ آپریل

عکس / صفحه اول امروز روزنامه ها،  پنجشنبه 29 فروردین، 18 آپریل

پیک ایران
پیک ایران - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲منابع خبر
صفحه اول روزنامه های سیاسی- اجتماعی پنجشنبه باشگاه خبرنگاران - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲