آمریکا ۲ فرد و یک شرکت را به بهانه ارتباط با ایران تحریم کرد

خبرگزاری دانشجو -
منابع خبر
آمریکا ۲ فرد و یک شرکت را به بهانه ارتباط با ایران تحریم کرد خبرگزاری دانشجو -