نقش کنترل هیجانات و تحمل ابهام در تصمیم گیری حکیمانه

نقش کنترل هیجانات و تحمل ابهام در تصمیم گیری حکیمانه
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نقش کنترل هیجانات و تحمل ابهام در تصمیم گیری حکیمانه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای رفتاری کنترل هیجانات و تحمل ابهام بر تصمیم‌گیری حکیمانه در سازمان انجام شده است.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای رفتاری کنترل هیجانات و تحمل ابهام بر تصمیم‌گیری حکیمانه در سازمان انجام شده است. از آنجا که افراد در شرایط یکسان و تحت تأثیر حالات رفتاری، تصمیمات متفاوتی می‌ گیرند، بنابراین مسئله پژوهش این است که چگونه متغیرهای رفتاری می‌تواند تصمیم‌گیری حکیمانه را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه اصفهان است که تعداد نمونه آماری تحقیق نیز با استفاده از فرمول نمونه‌گیری از جامعه محدود و واریانس نامعلوم انتخاب شد. برای جمع‌ آوری داده‌ ها از پرسشنامه استفاده شد.

"جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه اصفهان است که تعداد نمونه آماری تحقیق نیز با استفاده از فرمول نمونه‌گیری از جامعه محدود و واریانس نامعلوم انتخاب شد"پایایی ابزار به‌ وسیله ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد پذیرش قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از نرم ‌افزار لیزرل و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد کنترل هیجانات و تحمل ابهام تأثیر مثبت و معنی‌ داری بر تصمیم‌ گیری حکیمانه دارد. همچنین طبق نتایج به‌ دست‌ آمده، روان‌رنجوری اثر منفی و معنی‌ داری بر کنترل هیجانات و تحمل ابهام داشت. با وجدان‌ بودن اثر مثبت و معنی‌ داری بر کنترل هیجانات و تحمل ابهام داشت، امّا اثر کنترل هیجانات بر تحمل ابهام معنی‌ دار نبود.

بر این اساس می‌توان گفت در صورتی که افراد برهیجانات خود کنترل داشته باشند و بتوانند شرایط مبهم را تحمل کنند، انتظار می‌ رود تصمیات حکیمانه‌ ای بگیرند که منافع همه گروه‌ها را در نظر گرفته باشد.

کلیدواژه ها: روان‌رنجوری؛ تحمل ابهام؛ کنترل هیجانات؛ باوجدان بودن؛ تصمیم حکیمانه

نویسندگان:

مرتضی مرادی: استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

پری حفیظی: دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه پیام نور

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی - دوره ۴، (پیاپی ۱۵)، زمستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر