مقامات ایرانی حاضردر سخنرانی اوباما+عکس

مقامات ایرانی که در سخنرانی اوباما بودند+عکس
فردا
جهان نیوز -

نمایندگان ایران در سازمان ملل و مدیر کل حوزه وزارتی امور خارجه در زمان سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل حضور داشتند.

منابع خبر
مقامات ایرانی حاضردر سخنرانی اوباما+عکس جهان نیوز -
مقامات ایرانی که در سخنرانی اوباما بودند+عکس فردا -