عکس/ رئیس جمهور در لباس دامادی

عکس: رئیس جمهور در لباس دامادی

فردا
آفتاب -
منابع خبر
عکس: رئیس جمهور در لباس دامادی فردا -
عکس/ رئیس جمهور در لباس دامادی آفتاب -