بشیر حسینی بوردیوی ایران است! / او گام در راهی گذاشته که بوردیو آغاز کرده بود!

فردا - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور دکتر سید بشیر حسینی به عوان یکی از چهار داور مسابقه استعدادیابی عصر جدید، اولین گامی است که یک استاد دانشگاه به سوی مردم برداشته است

منابع خبر