بازداشت مهدیه گلرو و تهدید زنان معترض به اسید پاشی

بازداشت مهديه گلرو و تهديد زنان معترض به اسيدپاشى
گویا
خبرنامه ملی ایرانیان - ۴ آبان ۱۳۹۳

مهدیه گلرو از اعضای کانون شهروندی زنان که سال ٨٨ دستگیر و ٣٠ ماه را در زندان سپری کرده بود، صبح امروز پس از یورش ماموران امنیتی به خانه اش بازداشت شد. مهدیه گلرو کنشگر کانون شهروندی زنان، یکی از کسانی است که روز ٣٠ مهرماه به همراه جمعی دیگر از فعالان جنبش زنان در…

منابع خبر
بازداشت مهدیه گلرو و تهدید زنان معترض به اسید پاشی خبرنامه ملی ایرانیان - ۴ آبان ۱۳۹۳
مهدیه گلرو بازداشت شد پیک ایران - ۴ آبان ۱۳۹۳
مهدیه گلرو بازداشت شد جنبش راه سبز - ۴ آبان ۱۳۹۳