تصاویر/عزاداری پاکستانی ها برای بن لادن!

تصاویر/عزاداری پاکستانی ها برای بن لادن!
شفاف
جهان نیوز - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

                                         

منابع خبر
تصاویر/عزاداری پاکستانی ها برای بن لادن! جهان نیوز - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰