افزایش موجودی انبارهای امدادی نهبندان و سربیشه 

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر
افزایش موجودی انبارهای امدادی نهبندان و سربیشه  باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷