رتبه سوم استان یزد در پرورش شتر در کشور

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر
رتبه سوم استان یزد در پرورش شتر در کشور باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸