اسید پاشی و امر به معروف و نهی از منکر

همایش «قانون و امر به معروف و نهی از منکر»
تابناک
رادیو زمانه - ۴ آبان ۱۳۹۳

اکبر گنجی − برخی برساخته‌های گذشتگان ممکن است این خیال یا تکلیف باطل را ایجاد کند که برای اجرای آن برساخته‌ها می‌توان بر سر و صورت زنان اسید ریخت.

منابع خبر
اسید پاشی و امر به معروف و نهی از منکر رادیو زمانه - ۴ آبان ۱۳۹۳
همایش ملی امربه معروف و نهی از منکر جهان نیوز - ۴ آبان ۱۳۹۳